08-533 348 00 info@tymc.se

Våra Värderingar

Miljö

Generellt 

TYMC strävar efter att minimera företagets miljöbelastning. Vårt arbete ska genomsyras av ett stort engagemang för miljön och kännetecknas av att vi väljer produkter och arbetsmetoder så att olägenhet eller skada för natur och person inte uppstår. Vi ska fokusera på förebyggande insatser för ett framgångsrikt miljöarbete i ständig utveckling. Vid transport av person, avfall och material tas alltid miljöhänsyn. TYMC ska inte förbruka mer resurser än vad som är nödvändigt och mängden avfall ska minimeras. I görligaste mån ska avfall återvinnas.

 

Kemikaliehantering

Samtliga kemikalier förvaras på avsedd plats och föreskriven skyddsutrustning användes vid bruk eller hantering. Samtliga behållare med kemikalier ska vara tydligt uppmärkta med originaletiketter. Kemikalier får inte hällas över i annan omärkt behållare. Aktuell kemikalieförteckning finns tillgänglig för personalen på därtill avsedd plats.

 

Miljöaspekter

Med miljöaspekt menas ”delar av vår organisations aktiviteter/verksamhet eller produkter/tjänster som kan påverka miljön”. Miljöaspekter ska bedömas utifrån verksamhetens påverkan på luft, vatten, mark, flora, fauna, människor samt användning av naturresurser.

Kriterier för bedömning av miljöaspekter
När miljöaspekter bedöms används ett poängssystem. Systemet är uppbyggt på miljöaspektens påverkan på miljön samt lagkrav.

För betydande miljöaspekter ska mål och handlingsplaner tas fram. Undantag från detta kan göras av ledningsgruppen om man bedömer att det inte är ekonomiskt försvarbart eller tekniskt möjligt att åtgärda miljöaspekten. Ledningens beslut ska dokumenteras.

Avfall

Sorteras enligt de fraktioner som gäller på arbetsplatserna. Avfallsfraktionerna kan variera beroende på beställare/arbetsplatsernas utformning. Projektledare går igenom avfallsinstruktionerna med målare vid arbetets påbörjan och säkerställer att hanteringen är adekvat och materialet tydligt uppmärkt.

När TYMC själva ansvarar för hanteringen av avfall sorteras det enligt uppmärkta fraktioner som sedan hämtas enligt avtal. Detta gäller även eventuellt farligt avfall.

Samtliga anställda ansvarar för att avfall sorteras i respektive fraktion:

 • Brännbart
 • Farligt avfall (exempelvis batterier, lysrör, glödlampor och liknande)
 • Förpackningar och emballage (plast, metall, kartong)
 • Övrigt avfall
 • El-avfall (allt med sladd/inbyggt batteri)
 • Papper (tidningar/kontorspapper)

Använda rakblad får inte slängas i vanliga papperssäckar på grund av risk för skärskador. Färdiganvända rakblad förvaras i en för ändamålet särskilt uppmärkt tomburk.

 

Skatterättsliga frågor

Policy avseende personalliggare

I enlighet med gällande skatterättslig lagstiftning ska elektronisk personalliggare föras vid de flesta byggarbetsplatser. Om så inte sker riskerar företaget att drabbas av kontrollavgift från Skatteverket. TYMC är skyldig att följa denna lagstiftning och därmed tillse att anställda i företaget sköter sin registreringsplikt. Anställda hos TYMC har fått information om innebörden av dessa regler samt tydliga instruktioner angående hur registrering i praktiken ska ske på byggarbetsplatserna. Hos TYMC gäller följande:

 

 • Varje medarbetare är ansvarig för att vara registrerad på den arbetsplats där arbete utförs när så krävs. Registrering ska ske dagligen och i omedelbar anslutning till arbetspassets påbörjande respektive avregistrering vid arbetspassets avslutande.

 

 • För de fall registrering av någon anledning inte kan ske ska medarbetaren omedelbart kontakta arbetsledning.
ID06

ID06 ska alltid bäras synligt. ID06 används förutom för identifiering även för registrering av närvaro i personalliggare. Medarbetare meddelar arbetsledning omgående vid förlust av och/eller skada på ID06 för omedelbar åtgärd.

 

 

Verksamhet / Kvalitet

För att bibehålla sina kunders förtroende måste TYMC hålla en hög kvalitet i alla delar av verksamheten, från första kundkontakt via anbud, spackling och penseldrag, till fakturering och uppföljning. Vi ska ständigt sträva efter att uppfylla och helst överträffa kundernas behov och förväntningar.

Kundnöjdhet uppnår vi genom att ha kontroll över alla processer. Detta förutsätter att vi säkerställer att våra medarbetare är kompetenta, engagerade och delaktiga, samt följer de krav och anvisningar som anges i lagstiftning, ledningssystem och ingångna avtal. Vår erfarenhet och vårt fokus på kundnytta borgar för hög leveranssäkerhet och bäst möjliga kvalitet.

 

Vi tillhandahåller nödvändiga resurser för att säkerställa att alla arbetsuppgifter kan utföras med gott resultat och med korta ledtider. För att optimera utveckling och säkerställa kvalitetsmaximering måste varje medarbetare på TYMC vara involverad i ett kontinuerligt förbättringsarbete avseende sin personliga prestation. Hos TYMC är varje medarbetare ansvarig för och delaktig i arbetet med att säkerställa en kontinuerligt hög kvalitet på våra tjänster.

 

Arbetsmiljö

TYMC kompromissar aldrig när det gäller medarbetares eller kunders säkerhet.Vi har ett kontinuerligt förbättringsarbete vad gäller arbetsmiljö. Målet är att skapa en sund och utvecklande arbetsplats för alla.

Introduktion av nyanställda, individuell uppföljning och kompetensutveckling är viktiga komponenter.  Verksamheten ska fokusera på förebyggande insatser för att förhindra olyckor och ohälsa. Arbetsmiljön ska utformas ur ett helhetsperspektiv och anpassas efter medarbetarnas olika behov och förutsättningar.

Vi ska förvissa oss om att vi följer aktuell arbetsmiljölagstiftning och att vi uppfyller alla övriga relevanta arbetsmiljökrav från myndigheter och andra intressenter. Arbetsmiljöarbete ska ingå som en integrerad del i företagets dagliga arbete och beaktas i varje beslut och på alla nivåer i organisationen. Intentionen att uppnå bäst möjliga arbetsmiljö angår alla och ska bygga på delaktighet från alla medarbetare.

Droger

Hos TYMC är det förbjudet att införa och använda alkohol samt att komma till arbetet påverkad av alkohol. Vid representation för TYMC får förtäring av alkohol förekomma om användningen sker med sunt förnuft och i rimliga eller måttliga mängder. Samma regler gäller vid personalfester och externa kurser då man även vid dessa tillfällen representerar företaget. Varje medarbetare ansvarar för sig själv och ska ha kontroll över sina handlingar så att uppträdandet inte kan anses olämpligt. Personer med alkoholproblem kommer att erbjudas rehabilitering och i övrigt hanteras enligt gällande lagstiftning och kollektivavtal.

Användande och hantering av droger är enligt lag förbjudet och gäller självklart även hos TYMC. Eventuellt användande eller annan hantering av droger på arbetsplatsen kommer att polisanmälas och ligger till grund för avsked.

Brandskydd

Vi på TYMC skall kontinuerligt bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete och därigenom ha kunskap om hur vi förebygger bränder samt hur vi agerar på ett säkert sätt i händelse av brand.

Inköp

För att kunna tillgodose våra kunders krav på kvalitet, leveranssäkerhet och miljö, anlitar vi leverantörer som fortlöpande kan tillgodose våra behov och förväntningar.

TYMC strävar efter goda och långsiktiga partnerförhållanden med sina leverantörer för att kunna samarbeta i kvalitets- och miljöfrågor. De leverantörer som prioriteras av TYMC är de som fortlöpande levererar produkter med rätt kvalitet, hög leveransprecision och till konkurrensriktig prisnivå.

Jämställdhet

Övergripande mål:

 • Att alla anställda, oavsett kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller handikapp ska bedömas efter kompetens och färdigheter
 • Att inga trakasserier förekommer hos TYMC
 • Att arbetsmiljöarbetet eftersträvar en arbetsmiljö som är anpassad till båda könen
 • Att uppmuntra till föräldraledighet
 • Att satsa på utbildning för samtliga medarbetare